SU

I Espira Vagletjørn består samarbeidsutvalget av en foreldrerepresentant fra hver avdeling, en ansatt fra hver avdeling og styrer som representant fra eier. Representantene til Samarbeidsutvalget velges for ett år av gangen. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv ved å velge en leder og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Ved avstemming i Samarbeidsutvalget, har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute– og innearealer m.m. Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, kommunale vedtak, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

 

Personvern og cookies